1. Dotyczy: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne.
Wybranym przez Radę Rodziców ubezpieczycielem na rok szkolny 2017/2018 jest TU Ergo Hestia. Stawka ubezpieczenia wynosi 45 złotych.
Płytkę CD z informacjami na temat warunków ubezpieczenia można jeszcze pobrać w sekretariacie Szkoły za potwierdzeniem odbioru.
Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać na konto Rady Rodziców
37 1560 0013 2676 6598 7000 0001 w terminie do 30 września 2017r.
W tytule wpłaty należy wpisać: Ubezpieczenie NW, imię i nazwisko dziecka, klasa.

2. Dotyczy: organizacji nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w Szkole

W zakładce Dokumenty szkolne zamieszczamy wzór wniosku o objęcie ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i/lub własnej historii i kultury oraz wzór oświadczenia o rezygnacji z objęcia ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i/lub własnej historii i kultury

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo