SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące sprawdzianu w klasie VI.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej.

Sprawdzian odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. (wtorek).
Część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
Część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego 2 czerwca 2016 r.

Do sprawdzianu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie głównym ALBO
b. przerwał daną część sprawdzianu lub któremu przerwano i unieważniono daną część sprawdzianu w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do sprawdzianu w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił daną część sprawdzianu. Do sprawdzianu w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

 

Przed sprawdzianem nauczyciele udzielą uczniom szczegółowych informacji na temat pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Sprawdzian składa z dwóch części. Obie części sprawdzianu przeprowadzane są jednego dnia. Obie części są przeprowadzane w formie pisemnej. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Do czasu trwania sprawdzianu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

Część 1. zawiera zadania z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. W niektórych zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych – samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki.

 

Część 2. zawiera zadania z języka obcego. Jest to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut. We wszystkich zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź.

Na sprawdzianie uczniowie będą rozwiązywać zadania zamknięte i otwarte. W zadaniach zamkniętych uczeń – spośród kilku odpowiedzi – wskazuje jedną poprawną, np.:
• spośród czterech możliwych sposobów dokończenia zdania – wybiera jeden
• spośród trzech zdań wybiera jedno prawdziwe albo fałszywe
• najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród podanych możliwości.
Po zakończeniu każdej części sprawdzianu uczeń będzie miał dodatkowe 5 minut, aby spokojnie sprawdzić, czy poprawnie zaznaczył wszystkie rozwiązania na karcie.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy rozwiązanie, np.:
• odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza

• pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem

• rozwiązuje zadanie matematyczne z treścią, zapisując cały tok rozumowania.
Rozwiązania zadań otwartych uczniowie zapisują w arkuszu, w wyznaczonych miejscach. Wszystkie zadania na egzaminie sprawdzają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I –VI dla trzech przedmiotów, tj. języka polskiego, np. czy uczeń potrafi wyszukać w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio lub czy potrafi stworzyć spójny tekst na tematy związane z otaczającą rzeczywistością.

• matematyki, np. czy uczeń potrafi odczytywać i interpretować dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach lub czy potrafi dobrać odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji

• języka obcego, np. czy uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens przeczytanego lub wysłuchanego tekstu lub czy potrafi odpowiednio zareagować w prostych sytuacjach dnia codziennego.

 

Wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione w podstawie programowej są wprowadzane i doskonalone przez nauczycieli podczas zajęć w szkole. Na sprawdzianie nie będzie zatem żadnych niespodzianek.
Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym atramentem / tuszem, a w przypadku części pierwszej również linijkę. Wszystkie rysunki wykonuje się długopisem. Na sprawdzianie nie można korzystać z ołówka, kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo