indywidualizacja

article sep

Celem działań podejmowanych w ramach projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I–III. Cele te miały zostać zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym również dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w następujących formach wsparcia:
1. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
2. Zajęcia logopedyczne
3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
4. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne, przyrodnicze i informatyczne
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania językowo-artystyczne

W ramach projektu Szkoła została doposażona w atrakcyjny zestaw pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć. Zakupiliśmy także meble i wyposażenie gabinetu logopedycznego.

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo