REKRUTACJA – INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59) :
Art. 35. 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-
-pedagogicznych.
Art. 40. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.
Art. 133. 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.


 

WAŻNE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

od 22 marca do 12 maja 2017r. - zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej (zgłoszenie do pobrania)

od 22 marca do 12 maja 2017r. - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dziecka spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji (wniosek do pobrania)

od 15 maja do 19 maja 2017r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji

26 maja 2017r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej

od 29 maja do 2 czerwca 2017r. – potwierdzenie, w postaci pisemnego oświadczenia, przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata do klasy pierwszej woli uczęszczania przez dziecko do Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej

5 czerwca 2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bytomia

Uchwała Rady Miejskiej

Komunikat Wydziału Edukacji

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły rejonowej

Wniosek zapisu dziecka spoza rejonu

Potwierdzenie zapisu dziecka do klasy pierwszej

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo