REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
REKRUTACJA – INFORMACJE OGÓLNE
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 996 ze zm.):
Art. 35. 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-
-pedagogicznych.

Art. 40. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.
Art. 133. 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.
________________________________________

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I SKŁADANIA DOKUNENTÓW

od 11 marca do 10 maja 2019r. - zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu (zgłoszenie do pobrania)

od 11 marca do 10 maja 2019r. - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dziecka spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji (wniosek do pobrania)

od 13 maja do 17 maja 2019r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji
24 maja 2019r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu
od 27 maja do 31 maja 2019r. – potwierdzenie, w postaci pisemnego oświadczenia, przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata do klasy pierwszej woli uczęszczania przez dziecko do Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu,
3 czerwca 2019r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu
Pozostałe terminy związane z rekrutacją określone są w Komunikacie nr 1/2019 wydanym przez Wydział Edukacji UM w Bytomiu z dnia 15 stycznia 2019r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uchwała Rady Miejskiej
Komunikat Wydziału Edukacji
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły rejonowej
Wniosek zapisu dziecka spoza rejonu
Oświadczenie

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo